Kvalite och Miljö


Kvalitet:


Vi lägger stor vikt i att utföra vårt arbete med hög precision där kundernas krav och önskemål ligger till grund för ett bra utförande. Vi lägger fokus på kvalitet och att hålla det vi lovar. En god dialog med kund, leverantör och medarbetare är för oss A och O.


Detta uppnår vi genom att:


- Ta ansvar för att kvalitetssäkra att de tjänster vi levererar överensstämmer med vad som avtalats med kund


- Utföra vårt arbete på ett strukturerat sätt genom god planering och kvalitetskontroller som dokumenteras och följs upp


- Ta hand om avvikelser, analysera orsaker samt vidta förbättringsåtgärder genom ett systematiskt arbete där varje medarbetare är ansvarig att dokumentera och följa satta rutiner


- Ständigt förbättra både vårt sätt att arbeta genom att utveckla och effektivisera metoder, produkter och utrustning


- Ställa tydliga krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att ett väl fungerande samarbete råder för att säkerställa att rätt arbetet följer den överenskomna kvalitetsnivån


Miljö:


Vi värnar om miljön. Hos oss skall varje medarbetare ha kunskap om miljövänliga produkter och metoder. I vår dialog med kunden skall dessa metoder och produkter främjas.


Detta uppnår vi genom att:


- Arbeta med att utbilda och utveckla våra medarbetare för att öka miljökunskapen


- Följa regler, instruktioner och rutiner samt rapportera eventuella risker och hot mot miljön och arbetsmiljön


- Efterleva och hålla oss informerade om tillämpliga lagar och förordningar som är aktuella för oss


Arbetsmiljö:


Hos oss skall all personal trivas. Vi tror att utveckling, delaktighet och kännedom är viktiga parametrar för att bygga en säker och trivsam arbetsmiljö.


Detta gör vi genom att:


- Arbeta systematiskt med arbetsmiljökontroller


- Kompetensutveckla medarbetare


- Hålla gemensamma arbetsmiljömöten där samtliga medarbetare deltar


Syftet med en kvalitets- och miljöplan:


Syftet är att kunna säkerställa att såväl kundens som våra egna kvalitets- och miljökrav uppfylls och att kunna påvisa hur detta kommer att genomföras.